ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

แผนการตลาด (Marketing Plan)

แผนการตลาด (Marketing plan)  

เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์, กลยุทธ์การตลาด และโปรแกรมการตลาด  หรือหมายถึง เครื่องมือส่วนกลางสำหรับอำนวยการและประสานงาน  ส่วนประกอบของแผนการตลาดแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน  โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยประเด็นสำคัญ  ดังนี้

แผนการตลาด
1.   บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน
2.   การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
3.   การวิเคราะห์ SWOT
4.   การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
5.   การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
6.   โปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
7.   งบกำไรขาดทุนโดยประมาณการ
8.   การควบคุม 

1.  บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน  (Executive Summary)   เป็นการสรุป 2-3 หน้า เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท   และอธิบายแผนการตลาด   ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทเสนอขาย
ตลาดเป้าหมายของบริษัท ระดับการขายและกำไรที่คาดว่าจะได้  และใครเป็นคู่แข่งขัน  ตลอดจนกำหนดส่วนผสมทางการตลาดและกลยุทธ์  ผู้บริหารระดับสูงมักอ่านส่วนนี้ก่อน ถ้าอ่านแล้วไม่สนใจก็จะไม่อ่านแผนส่วนที่เหลือ  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก


2.  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (Current Marketing Situation)   เป็นการนำเสนอข้อมูลภูมิหลังของตลาด ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน การจัดจำหน่าย และสิ่งแวดล้อมมหภาค  เช่น
      1.  สถานการณ์ด้านตลาด  เป็นการนำเสนอข้อมูลของตลาดเป้าหมาย ขนาด และความเติบโตของตลาด มีการแสดงให้เห็นตัวเลข หลายปีที่ผ่านมา และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
      2.  สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์  เป็นการนำเสนอยอดขายสินค้า (ในรูปจำนวนหน่วยและจำนวนเงิน)  ในหลายปีที่ผ่านมา ราคา กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ
      3.  สถานการณ์ด้านการแข่งขัน  เป็นการระบุคู่แข่งขันรายสำคัญ (คู่แข่งขันทางตรง คู่แข่งขันทางอ้อม)ขนาดคู่แข่งขัน เป้าหมาย ส่วนครองตลาด จุดแข็งจุดอ่อน คุณภาพผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และพฤติกรรมของคู่แข่งขัน
      4.  สถานการณ์ด้านการจัดจำหน่าย  เป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขนาด และความสำคัญของช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง
      5.  สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมหภาค  เป็นการอธิบายแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมมหภาคอย่างกว้างๆ  เช่น ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 3.  การวิเคราะห์ SWOT  (SWOT Analysis)  เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ที่กระทบต่อสายผลิตภัณฑ์
      1.  จุดแข็ง (Strengths)  เป็นความแข็งแกร่งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน  เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสมการตลาด/ การเงิน/ การผลิต/ บุคลากร/ การบริหารงาน และการจัดองค์กร
      2.  จุดอ่อน (Weakness)  เป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท  บริษัทจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหานั้น
      3.  โอกาส (Opportunities)  เป็นข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่บริษัทแสวงหาโอกาสเพื่อมากำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้น  ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมจุลภาค (ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ผลิต คนกลาง) และสิ่งแวดล้อมมหภาค (ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม การเมือง กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ)
      4.  อุปสรรค (Threats)  เป็นอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 4.  การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด  (Marketing Objective) เป็นการตัดสินใจกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด  สามารถกำหนดได้ 2 ลักษณะ  คือ
      1.  วัตถุประสงค์ด้านการเงิน  (Financial Objective) เช่น ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดเป้าหมาย 20% , ต้องการกำไรสุทธิ 10 ล้านบาทในปี 2548, ต้องการส่วนครองตลาด 30% ในปี 2550 เป็นต้น
      2.  วัตถุประสงค์ด้านการตลาด  (Marketing Objective) เช่น วัตถุประสงค์ในการขาย, การวางตำแหน่งเพื่อการแข่งขัน, สร้างความภักดีในตราสินค้า, สร้างการรับรู้ในตราสินค้าจาก 15% เป็น 30%, เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอีก 20%  เป็นต้น
 5.  การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
STP Marketing
      -   การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)
          *  รูปแบบการแบ่งส่วนตลาด  ความชอบเหมือนกัน / กระจัดกระจาย / เกาะกลุ่ม
          *  เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด   เกณฑ์ภูมิศาสตร์ / ประชากรศาสตร์ /  ลักษณะจิตวิทยา /
   พฤติกรรม
      -  การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)
      -  การวางตำแหน่ง (Positioning)
         *  การวางตำแหน่งจากลักษณะ (Positioning by attribute) ผูกสินค้ากับลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ลักษณะสินค้าเชื่อถือได้ ปฏิบัติงานได้ดี
         *  การวางตำแหน่งจากคุณประโยชน์ (Positioning by benefits) ผูกสินค้ากับคุณประโยชน์พิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ
         *  การวางตำแหน่งจากการใช้ (Positioning by use)
         *  การวางตำแหน่งโดยอิงผู้ใช้ (Positioning by user) 
         *  การวางตำแหน่งโดยอิงคู่แข่งขัน (Positioning by competitor) 
         *  การวางตำแหน่งจากคุณภาพ/ราคา (Positioning by quality/price)
Marketing Mix
        -  กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์    การกำหนดตราสินค้า (Brand) คำขวัญ (Slogan) โลโก้ (Logo) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ฉลาก (Label)
        -  กลยุทธ์ราคา  การกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การตั้งราคา
        -  กลยุทธ์การจัดจำหน่าย  การกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย (ช่องทางตรง ช่องทางอ้อม) ประเภทคนกลางและการควบคุมคนกลาง   การปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่าย  และการกระจายสินค้า
(การขนส่ง การคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือ เป็นต้น)
        -  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด     การโฆษณา (สื่อโฆษณา งบประมาณการโฆษณา ฯลฯ) การประชา-สัมพันธ์ (การให้ข่าว  การจัดเหตุการณ์พิเศษ  กิจกรรมบริการชุมชน ฯลฯ) การขายโดยบุคคล (การกำหนดค่าตอบแทน การจูงใจ การควบคุม การประเมินผล ฯลฯ)  การส่งเสริมการขาย (มุ่งสู่ผู้บริโภค มุ่งสู่คนกลาง มุ่งสู่พนักงานขาย)  และการตลาดทางตรง (จดหมายตรง การตลาดทางโทรศัพท์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)
 6.  โปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ  (Action Program)   เป็นการแสดงว่าแผนการตลาดนั้นจะมีโปรแกรมการตลาดที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร 
 วัตถุประสงค์ :
กลยุทธ์ทางการตลาด :
ปฏิบัติการ :  ยุทธวิธีต่างๆ ที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้กับตลาดเป้าหมาย  การปฏิบัติต้องตอบคำถามว่าจะทำอะไร? จะทำเมื่อใด? ใครเป็นคนทำ? ต้นทุนที่จะจ่ายเท่าไร?
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายที่ต้องดำเนินการ

 7.  งบกำไรขาดทุนโดยประมาณการ (Projected Profit-and-loss Statements) เป็นการสร้างงบประมาณสนับสนุนแผน  งบประมาณนี้แสดงยอดที่ได้จากการพยากรณ์ กำหนดเป็นหน่วยที่ขายได้โดยประมาณและราคาโดยเฉลี่ย  การคาดคะเนงบกำไรขาดทุนนี้จะเป็นแนวทางให้ทราบว่ารายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเป็นเท่าใด  ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางในการวางแผนและการตัดสินใจลงทุน

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนอย่างง่าย

                                                                  หน่วย : บาท
รายได้จากการขาย 6,000,000
ต้นทุนขาย                                                     3,900,000
กำไรขั้นต้น                                                    2,100,000
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 930,000
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 850,000 1,780,000
กำไรสุทธิ                                                             320,000

8.  การควบคุม  (Controls) เป็นส่วนสุดท้ายของแผนการตลาด  เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผน
วัดผลการทำงานทางการตลาด  โดยใช้การวิเคราะห์ยอดขาย กำไร ส่วนครองตลาด ฯลฯ  บางบริษัทอาจบรรจุแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) ไว้ด้วยเพื่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การประท้วงหยุดงาน หรือเกิดสงครามราคา  วัตถุประสงค์ของการกำหนดแผนฉุกเฉิน เพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดการคำนึงถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้า
การควบคุมแผนการตลาดประจำปี
แผนการตลาดประจำปี  เป็นแผนแม่บทของการบริหารการตลาดในระยะสั้น เพื่อการควบคุม
แผนงานการตลาดในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และเพื่อประกันความสำเร็จของแผนการตลาดในด้านต่างๆ เช่น การขาย การเจริญเติบโต ส่วนครองตลาด และกำไร ฯลฯ  ในการควบคุมแผนการตลาด
ประจำปี  จะต้องวิเคราะห์และประเมินผลงานการตลาดในด้านการขายและด้านอื่นๆ  วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา และกำหนดวิธีการแก้ไข
     *  การวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   เป็นดัชนีหลักในการกำหนดทิศทางของตลาดและของบริษัท  การวิเคราะห์จะรวมไปถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลงานด้านการขาย และผลงานการตลาดในด้านอื่นๆ
     *  การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของตลาด  การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของตลาดที่เกิดขึ้นจริง  จะช่วยให้รู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของตลาดและการแข่งขันในตลาดที่เกิดขึ้น  ซึ่งย่อมจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ  การประเมินอัตราการเจริญเติบโตของตลาดเป็นระยะๆ เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส จะช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที
     *  การวิเคราะห์การขาย   การวิเคราะห์การขาย คือ การวัดผลการขายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการขายที่ได้กำหนดไว้  การวิเคราะห์การขายควรจะทำทุกเดือนและตลอดปี  และในบางครั้งอาจจะทำบ่อยกว่านั้น  การวิเคราะห์การขายจะทำในด้านต่างๆ ได้แก่  มูลค่าการขาย  ปริมาณการขาย  และ มูลค่าและปริมาณการขายตามเขตการขายต่างๆ
     *  การวิเคราะห์ส่วนครองตลาด   นอกเหนือจากการวิเคราะห์การขายแล้ว   จะต้องเปรียบเทียบยอดขายของบริษัทกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆ ในตลาด   เพื่อให้รู้ผลการดำเนินการจริงของบริษัทว่าประสบ
ความสำเร็จมากน้อยเพียงไร  ถึงแม้ยอดขายจริงของบริษัทจะสูงกว่าเป้าหมาย  แต่อาจจะไม่ได้หมายความว่าประสบความสำเร็จ  ถ้าเจริญเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าตลาด  จะทำให้ส่วนครองตลาดของบริษัทลดลงการวิเคราะห์ส่วนครองตลาดจะช่วยให้รู้ผลงานของบริษัท เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
     *  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด   การควบคุมแผนการตลาด ต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเทียบกับยอดขายเป็นระยะๆ จะช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณที่ได้กำหนดไว้
     *  การวิเคราะห์ส่วนผสมการตลาด    ส่วนผสมการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของแผนการตลาดการวิเคราะห์ส่วนผสมการตลาด เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าเป็นไปตามแผนการตลาดหรือไม่  การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ จะเน้นแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่  หลังจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ราคา แผนกลยุทธ์การจัดจำหน่าย และแผนกลยุทธ์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
     *  การวิเคราะห์ความพอใจของลูกค้าเป้าหมาย    ในการตลาดที่มุ่งสนองความต้องการ และนำความพอใจมาสู่ลูกค้าเป้าหมาย ความพอใจของลูกค้าเป้าหมายเป็นเป้าหมายสูงสุดของการตลาด  การสร้างความพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย คือ การเอาใจใส่ลูกค้าตลอดเวลาและต่อเนื่องโดยวิธีการต่างๆ นับตั้งแต่การต้อนรับ กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ การติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ การจัดส่งเอกสาร/วารสารให้ลูกค้า การส่งการ์ดอวยพรวันเกิด ฯลฯ   การวิเคราะห์ความพอใจของลูกค้าเป้าหมาย  อาจจะทำโดยวิธีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า การสัมภาษณ์ ลูกค้า การจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีโอกาสสื่อสารกับบริษัท ฯลฯ
การจัดทำศูนย์ข้อมูลลูกค้า  ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้อย่างละเอียดและสม่ำเสมอ และให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าทุกๆ รายอย่างทั่วถึง  แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่เน้นถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้า  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้รู้เกี่ยวกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น  ยังเป็นการสร้างโอกาสสำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ตลอดชีวิตของลูกค้าอีกด้วย
     *  การวิเคราะห์ทางการเงิน   การวิเคราะห์ทางการเงิน จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบผลตอบแทนทางการเงิน เช่น กำไรต่อยอดขาย และผลตอบแทนจากการลงทุน ฯลฯ  การวิเคราะห์กำไรต่อยอดขายโดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การบริหารงาน  การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องว่าควรจะลงทุนหรือขยายธุรกิจในผลิตภัณฑ์ใดที่จะให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

รับทำแผนการตลาด รับเขียนแผนการตลาด Writing a Marketing Plan

รับทำแผนการตลาด Marketing Plan  เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพจากหลากหลายประสบการณ์ในธุรกิจ และบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี ให้บริการด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้าน แผนการตลาด Marketing Plan การเขียนการตลาด Marketing Master plan ด้านการวางแผนการตลาด การวางระบบและการออกแบบแผนการทำการตลาด ทุกช่องทางตลาด การจัดทำงบประมาณด้านการตลาด และการวางแผนการใช้งบประมาณ การเขียนระบบแผนงาน และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตลาด พร้อมให้บริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ ในราคามิตรภาพ

ให้บริการเว็บไซต์ที่เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านธุรกิจเอสเอ็มอี SMEs และแฟรนไชส์ Franchise ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การสร้างธุรกิจ การทำธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และนักศึกษาฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป การเขียนแผนการตลาดและโครงการแผนการตลาด แผนการตลาด Marketing Plan เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาด และโปรแกรมการตลาด หรือหมายถึง เครื่องมือส่วนกลางสำหรับอำนวยการและประสานงาน ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างแผนการตลาด หรือ โครงสร้างการเขียนแผนการตลาด แต่ละบริษัทอาจจะแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้ 


1. บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน (executive summary) 
เป็นการสรุป 2-3 หน้า เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท และอธิบายแผนการตลาด ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทเสนอขาย ตลาดเป้าหมายของบริษัท ระดับการขายและกำไรที่คาดว่าจะได้ และใครเป็นคู่แข่งขัน ตลอดจนกำหนดส่วนผสมทางการตลาดและกลยุทธ์ ผู้บริหารระดับสูงมักอ่านส่วนนี้ก่อน ถ้าอ่านแล้วไม่สนใจก็จะไม่อ่านแผนส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (current marketing situation) 
เป็นการนำเสนอข้อมูลภูมิหลังของตลาด ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน การจัดจำหน่าย และสิ่งแวดล้อมมหภาค เช่น
       2.1 สถานการณ์ด้านตลาด เป็นการนำเสนอข้อมูลของตลาดเป้าหมาย ขนาด และความเติบโตของตลาด มีการแสดงให้เห็นตัวเลข หลายปีที่ผ่านมาและยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า การรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
       2.2 สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นการนำเสนอยอดขายสินค้า (ในรูปจำนวนหน่วยและจำนวนเงิน) ในหลายปีที่ผ่านมา ราคา กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ
       2.3 สถานการณ์ด้านการแข่งขัน เป็นการระบุคู่แข่งขันรายสำคัญ (คู่แข่งขันทางตรง คู่แข่งขันทางอ้อม) ขนาดคู่แข่งขัน เป้าหมาย ส่วนครองตลาด จุดแข็งจุดอ่อน คุณภาพผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และพฤติกรรมของคู่แข่งขัน
       2.4 สถานการณ์ด้านการจัดจำหน่าย เป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขนาด และความสำคัญของช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง
       2.5 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมหภาค เป็นการอธิบายแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมมหภาคอย่างกว้าง ๆ เช่น ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

3. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่กระทบต่อสายผลิตภัณฑ์
       3.1 จุดแข็ง (strengths) เป็นความแข็งแกร่งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสมการตลาด / การเงิน / การผลิต / บุคลากร / การบริหารงาน และการจัดองค์กร
       3.2 จุดอ่อน (weakness) เป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในด้านต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหานั้น
       3.3 โอกาส (opportunities) เป็นข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่บริษัทแสวงหาโอกาสเพื่อมากำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้น ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมจุลภาค (ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ผลิต คนกลาง) และสิ่งแวดล้อมมหภาค (ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม การเมือง กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ)
       3.4 อุปสรรค (threats) เป็นอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

4. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (marketing objective) 
เป็นการตัดสินใจกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด สามารถกำหนดได้ 2 ลักษณะ คือ
       4.1 วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (financial objective) เช่น ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดเป้าหมาย 20% ต้องการกำไรสุทธิ 10 ล้านบาทในปี 2548 ต้องการส่วนครองตลาด 30% ในปี 2550 เป็นต้น
       4.2 วัตถุประสงค์ด้านการตลาด (marketing objective) เช่น วัตถุประสงค์ในการขาย การวางตำแหน่งเพื่อการแข่งขัน สร้างความภักดีในตราสินค้า สร้างการรับรู้ในตราสินค้าจาก 15% เป็น 30% เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอีก 20% เป็นต้น

5. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (marketing strategy)
       5.1 STP Marketing  

 • การแบ่งส่วนตลาด (segmentation) 
       1.  รูปแบบการแบ่งส่วนตลาด ความชอบเหมือนกัน / กระจัดกระจาย / เกาะกลุ่ม 
       2.  เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด เกณฑ์ภูมิศาสตร์ / ประชากรศาสตร์ / ลักษณะจิตวิทยา / พฤติกรรม 
 • การกำหนดตลาดเป้าหมาย (targeting)
       1.  ภาพรวมกลุ่มตลาดเป้าหมาย
       2.  พฤติกรรมผู้บริโภค
       3.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
       4.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง
 • การวางตำแหน่ง (positioning) 
       1.  การวางตำแหน่งจากลักษณะ (positioning by attribute) ผูกสินค้ากับลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ลักษณะสินค้าเชื่อถือได้ ปฏิบัติงานได้ดี
       2.  การวางตำแหน่งจากคุณประโยชน์ (positioning by benefits) ผูกสินค้ากับคุณประโยชน์พิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ
       3.  การวางตำแหน่งจากการใช้ (positioning by use) 
       4.  การวางตำแหน่งโดยอิงผู้ใช้ (positioning by user) 
       5.  การวางตำแหน่งโดยอิงคู่แข่งขัน (positioning by competitor) 
       6.  การวางตำแหน่งจากคุณภาพ/ราคา (positioning by quality/price) 

      5.2 Marketing Mix
 • กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การกำหนดตราสินค้า (Brand) คำขวัญ (Slogan) โลโก้ (Logo) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ฉลาก (Label) 
 • กลยุทธ์ราคา การกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การตั้งราคา 
 • กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย (ช่องทางตรง ช่องทางอ้อม) ประเภทคนกลางและการควบคุมคนกลาง การปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า (การขนส่ง การคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือ เป็นต้น) 
 • กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา (สื่อโฆษณา งบประมาณการโฆษณา ฯลฯ) การประชา-สัมพันธ์ (การให้ข่าว การจัดเหตุการณ์พิเศษ กิจกรรมบริการชุมชน ฯลฯ) การขายโดยบุคคล (การกำหนดค่าตอบแทน การจูงใจ การควบคุม การประเมินผล ฯลฯ) การส่งเสริมการขาย (มุ่งสู่ผู้บริโภค มุ่งสู่คนกลาง มุ่งสู่พนักงานขาย) และการตลาดทางตรง (จดหมายตรง การตลาดทางโทรศัพท์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) 

6. โปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ (Action Program)
เป็นการแสดงว่าแผนการตลาดนั้นจะมีโปรแกรมการตลาดที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร วัตถุประสงค์ : กลยุทธ์ทางการตลาด : ปฏิบัติการ : ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้กับตลาดเป้าหมาย การปฏิบัติต้องตอบคำถามว่าจะทำอะไร? จะทำเมื่อใด? ใครเป็นคนทำ? ต้นทุนที่จะจ่ายเท่าไร? ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายที่ต้องดำเนินการ

7. งบกำไรขาดทุนโดยประมาณการ (Projected Profit-and-Loss Statements) 
เป็นการสร้างงบประมาณสนับสนุนแผนการตลาด งบประมาณนี้แสดงยอดที่ได้จากการพยากรณ์ กำหนดเป็นหน่วยที่ขายได้โดยประมาณและราคาโดยเฉลี่ย การคาดคะเนงบกำไรขาดทุนนี้จะเป็นแนวทางให้ ทราบว่ารายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเป็นเท่าใด ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางในการวางแผนและการตัดสินใจลงทุน

8. การควบคุม (Controls) 
เป็นส่วนสุดท้ายของแผนการตลาด เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนวัดผลการทำงานทางการตลาดโดย ใช้การวิเคราะห์ยอดขาย กำไร ส่วนครองตลาด ฯลฯ บางบริษัทอาจบรรจุแผนฉุกเฉิน (Emergency plan) ไว้ด้วยเพื่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การประท้วงหยุดงาน หรือ การเกิดสงครามราคา วัตถุประสงค์ของการกำหนดแผนฉุกเฉิน เพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดการคำนึงถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้า การควบคุมแผนการตลาดประจำปี

ฟรี ตัวอย่างแผนธุรกิจ SMES
ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้ให้บริการได้จัดทำ แผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) แผนการเงิน (Financial Plan) แผนบริหารจัดการ (Management Plan) การวิเคราะห์โครงการ (Project Feasibility Study) และ บริการงานด้าน งานวิจัย วิจัยตลาด รับวิจัยตลาด ให้กับภาคธุรกิจ เอสเอ็มอี (SMEs) แฟรนไชส์ (Franchise) การเขียนระบบงาน (system Design and Development) สำหรับ เอสเอ็มอี (SMEs) และ แฟรนไชส์ (Franchise)  การให้บริการด้านงานบัญชี จัดตั้งบริษัท วางแผนธุรกิจ วางระบบธุรกิจ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Business Manual) และบริการอื่นๆ ที่ท่านสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up Business)
ทาง SMEs Plannet ไ้ด้ทำการรวบรวม ตัวอย่างธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ต่างๆ  หรือ แบบอย่างธุรกิจไว้มากมาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาดาวน์โหลด Download Business Plan (แผนธุรกิจ) : สำหรับทุกคนที่ต้องการเริ่มอยากทำธุรกิจ เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมหรือนำไปปรับใช้ในธุรกิจของท่านได้ หรือใช้สำหรับเริ่มต้นทำธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น แผนธุรกิจเปิดร้านกาแฟ แผนธุรกิจร้านขนมเบอเกอรี่ แผนธุรกิจร้านอาหาร แผนธุรกิจร้านสปา แผนธุรกิจคาร์แคร์ แผนธุรกิจร้านดอกไม้ รวมทั้งยังมีแผนธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น แผนธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์ แผนธุรกิจคอนโดมิเนียม แผนธุรกิจโรงแรม  แผนธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ฯ เพื่อเป็นแนวทำในการทำธุรกิจของคุณ ซึ่งทางทีมงานจะพยายามนำเสนอตัวอย่างแผนธุรกิจให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ให้แก่ SMEs Franchise นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ ได้อย่างมั่นใจ สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

ตัวอย่างแผนธุรกิจ Sample Business Plan

แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ SMEs sme เอสเอ็มอี แฟรนไชส์ เฟรนไชส์ franchise ธุรกิจ บริการ ตลาด การตลาด แผนการตลาด มาร์เก็ตติ้ง กลยุทธ์การตลาด บัญชี รับทำบัญชี รายได้ แผนการเงิน ไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับเขียนแผนการเงิน รับทำแผนการ เงิน การเขียนแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจ เริ่มธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ เอสเอ็มอี สินเชื่อ ขอสินเชื่อ เงินกู้ เงินกู้ ขอกู้ บริการแผน ธุรกิจ บริการจัดทำแผนธุรกิจ วิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ แผนธุรกิจ business plan biz plan Marketing Plan
คลิกดาวน์โหลด การเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจ smes และ แผนธุรกิจ (Business Plan) ได้นี่
>> ตัวอย่าง แผนธุรกิจ รายละเอียด แผนธุรกิจ ขนาดไฟล์
 1. แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan)
 2. แผนธุรกิจ การทำเทียนสมุนไพร (Aroma Candle Sample Business Plan)
 3. แผนธุรกิจ ร้านเครื่องดื่มสมุนไพร (Herby Drinks Sample Business Plan)
 4. แผนธุรกิจ บริการจัดส่งน้ำแข็งหลอดอนามัย (Ice-Pure Sample Business Plan)
 5. แผนธุรกิจ บล็อกประสาน (Interlocking Block Sample Business Plan)
 6. แผนธุรกิจ นิตยสารผู้ชาย (Mens Stuff Sample Business Plan)
 7. แผนธุรกิจ ร้านมินิมาร์ท 25 ช.ม. (Minimart 25 Hours Sample Business Plan)
 8. แผนธุรกิจ ยางกันรั่วกันซึม (O-ring Rubber Sample Business Plan)
 9. แผนธุรกิจ กระบะกระดาษ (Paper Pallet Sample Business Plan)
 10. แผนธุรกิจ กระดาษทิชชู่บรรจุซองแบบพกพา (Pocket Tissue Sample Business Plan)
 11. แผนธุรกิจ คลินิกดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Clinic Sample Business Plan)
 12. แผนธุรกิจ โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป (Senate Account Sample Business Plan)
 13. แผนธุรกิจ กระป๋องกระดาษบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Tin Paper Sample Business Plan)
 14. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (Toilet Sample Business Plan)
 15. แผนธุรกิจ ที่ปรึกษางานวิวาห์ (Wedding Consult Sample Business Plan
 16. แผนธุรกิจ ร้านตัดผมท่านชาย (Barber Sample Business Plan)
 17. แผนธุรกิจ รถโดยสารประจำทางจากสถานี บีทีเอส (BTS Bus Sample Business Plan)
 18. แผนธุรกิจ ผลิตพลาสติกย่อยสลายได้  (Destroy Plastic Sample Business Plan)
 19. แผนธุรกิจ บริษัทแปรรูปกวาวเครือขาว (Glow ciew Herbal Sample Business Plan)
 20. แผนธุรกิจ การแปรรูปขี้เหล็ก (Herbal Extract Sample Business Plan)
 21. แผนธุรกิจ ไอศรีมสมุนไพร (Herbies ice cream Sample business Plan)
 22. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่และบริการครบวงจร (Internet caf? Sample business plan)
 23. แผนธุรกิจ โทรทางไกลผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet phone Sample business plan)
 24. แผนธุรกิจ การบำบัดคราบปิโตรเลียมตกค้างในน้ำ (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria)
 25. แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan)
 26. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan)
 27. แผนธุรกิจ คาร์แคร์ บริการล้างรถและดูแลรักษา (CarCare Sample Business Plan)
 28. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายในประเทศ (Tourism Sample Business Plan)
 29. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan)
 30. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan)
 31. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan)
 32. แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan)
 33. แผนธุรกิจ ปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา (ManureFish Sample Business Plan)
 34. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan)
 35. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan)
 36. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan)
 37. แผนธุรกิจ หนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Book rent Sample business Plan)
 38. แผนธุรกิจ การส่งออกเครื่องหนัง (Exports of Leather Sample Business Plan)
 39. แผนธุรกิจ ผลิตด้านเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก (Kanpeansan Sample Business Plan)
 40. แผนธุรกิจ จำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric?bike?sales Sample business plan)
 41. แผนธุรกิจ ทะเลซีฟู๊ด (Seafood shop Sample Business plan)
 42. แผนธุรกิจ เครื่องสำอางและเครื่องดื่มสมุนไพรไทย (Green Heart Sample business Plan)
 43. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan)
 44. แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car stereo?Shop Sample business Plan)
 45. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan)
 46. แผนธุรกิจ รับจัดดอกไม้สด 2 (Fresh flowers 2 Sample Business Plan)
 47. แผนธุรกิจ ร้านเบเกอรี่ (Bakery Shop Sample Business Plan)
 48. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet cafe2 sample business Plan)
 49. แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan)
 50. แผนธุรกิจ โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten Sample Business Plan)

ทางทีมงานจะพยายาม update แผนธุรกิจ ตัวอย่าง แผนธุรกิจ บทความ เนื้อหาสาระ ธุรกิจ ปี 2554 จนถึงปี 2555 นี้ ให้ดาวน์โหลดกันให้มากที่สุด

เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ SMEs


ทางทีมงานกำลังหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs เพื่อมานำเสนอเพิ่มเติมเรื่อยๆ รอติดตามต่อไปนะครับ  SMEs Plannet 2555


หากมีข้อสงสัยหรือจะขอคำปรึกษาทางทีมงาน ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยสามารถติดต่อมาได้ทางอีเมล์ smesplannet@gmail.com หรือเข้าชมได้ที่ www.smesplannet.com

ขอบพระคุณและสวัสดี 
Mr.Plannet

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS